Có 1 kết quả:

gāo qiáng

1/1

gāo qiáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excellent
(2) outstanding