Có 1 kết quả:

Gāo Dé nà

1/1

Gāo Dé nà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Donald Knuth (1938-), famous American computer scientist at Stanford University