Có 1 kết quả:

gāo màn

1/1

gāo màn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) proud
(2) overbearing