Có 1 kết quả:

gāo cái shēng

1/1

gāo cái shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) student of great ability
(2) talented student