Có 1 kết quả:

gāo jì shù

1/1

gāo jì shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high technology
(2) high tech