Có 1 kết quả:

gāo tái

1/1

gāo tái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to speak highly of sb