Có 1 kết quả:

gāo zhāo

1/1

gāo zhāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wise move
(2) masterstroke
(3) bright ideas