Có 1 kết quả:

gāo pān bù shàng

1/1

gāo pān bù shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be unworthy to associate with (sb of higher social status)