Có 1 kết quả:

gāo xiào lǜ

1/1

gāo xiào lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high efficiency