Có 1 kết quả:

gāo xiào néng

1/1

gāo xiào néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) highly efficient
(2) effectivity