Có 1 kết quả:

gāo chǎng

1/1

gāo chǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

large and spacious