Có 1 kết quả:

gāo cái shēng

1/1

gāo cái shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

student of great ability