Có 1 kết quả:

gāo zhěn wú yōu ㄍㄠ ㄓㄣˇ ㄨˊ ㄧㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to sleep peacefully (idiom)
(2) (fig.) to rest easy
(3) to be free of worries