Có 1 kết quả:

gāo jià qiáo

1/1

gāo jià qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high trestle bridge
(2) viaduct
(3) flyover