Có 1 kết quả:

gāo dàng

1/1

gāo dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) superior quality
(2) high grade
(3) top grade