Có 1 kết quả:

gāo dàng fú zhuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) haute couture
(2) high fashion clothing