Có 1 kết quả:

gāo tāng

1/1

gāo tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear soup
(2) soup stock