Có 1 kết quả:

gāo zhǎng

1/1

gāo zhǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to surge up
(2) to rise
(3) (of tensions etc) to run high