Có 1 kết quả:

gāo shēn mò cè

1/1

Từ điển Trung-Anh

profound mystery