Có 1 kết quả:

gāo cháo dié qǐ

1/1

gāo cháo dié qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) each new high point replaced by another
(2) (of a movie etc) one climax after another