Có 1 kết quả:

gāo nóng suō yóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

highly enriched uranium (HEU)