Có 1 kết quả:

gāo shāo

1/1

gāo shāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fever
(2) high temperature