Có 1 kết quả:

Gāo ěr jī

1/1

Gāo ěr jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Gorkii (name)
(2) Maxim Gorkii (1868-1936), Russian proletarian writer and propagandist