Có 1 kết quả:

gāo ěr fū qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) golf
(2) golf ball