Có 1 kết quả:

gāo qiú chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) golf course
(2) golf links