Có 1 kết quả:

gāo ǎi pàng shòu

1/1

gāo ǎi pàng shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one's physique (tall or short, thin or fat)
(2) stature