Có 1 kết quả:

gāo chéng

1/1

gāo chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) altitude (e.g. above street level)
(2) elevation