Có 1 kết quả:

gāo kōng bìng

1/1

gāo kōng bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high altitude sickness