Có 1 kết quả:

gāo jí zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) high position
(2) senior post