Có 1 kết quả:

gāo jí zhí yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) high official
(2) senior executive