Có 1 kết quả:

gāo wěi dù

1/1

gāo wěi dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

high latitude (i.e. near the poles)