Có 1 kết quả:

gāo jí zhuān yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

high commissioner