Có 1 kết quả:

gāo wéi dài shù cù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(math.) higher dimensional algebraic variety