Có 1 kết quả:

gāo sǒng rù yún ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ ㄖㄨˋ ㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tall and erect, reaching through the clouds (idiom); used to describe tall mountain or skyscraper