Có 1 kết quả:

gāo sǒng

1/1

gāo sǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) erect
(2) towering
(3) to stand tall

Một số bài thơ có sử dụng