Có 1 kết quả:

gāo zhí yuàn xiào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) professional school
(2) higher vocational school