Có 1 kết quả:

gāo néng liè xìng zhà yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

high explosive