Có 1 kết quả:

gāo néng lì zǐ

1/1

gāo néng lì zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high energy particle