Có 1 kết quả:

gāo néng liàng

1/1

gāo néng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high energy (physics)