Có 1 kết quả:

gāo zhī xuè zhèng

1/1

gāo zhī xuè zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high blood fat disease
(2) hyperlipidemia
(3) hypertriglyceridemia