Có 1 kết quả:

gāo qiāng

1/1

gāo qiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gaoqiang, high-pitched opera singing style