Có 1 kết quả:

gāo liáng jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Thai ginger
(2) lesser galangale (Kaempferia galanga)