Có 1 kết quả:

gāo xīn pìn qǐng ㄍㄠ ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄣˋ ㄑㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to hire at a high salary