Có 1 kết quả:

gāo xuè yā

1/1

gāo xuè yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high blood pressure
(2) hypertension