Có 1 kết quả:

gāo jiàn

1/1

gāo jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wise opinion
(2) brilliant idea (honorific)