Có 1 kết quả:

gāo zhì liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

high quality