Có 1 kết quả:

gāo guì

1/1

gāo guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grandeur
(2) noble