Có 1 kết quả:

gāo chāo

1/1

gāo chāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excellent
(2) superlative

Một số bài thơ có sử dụng