Có 1 kết quả:

gāo dǎo

1/1

gāo dǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to travel far