Có 1 kết quả:

gāo sù

1/1

gāo sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high speed